Nền nuôi tép cảnh rất đa dạng, mỗi dòng tép lại nuôi bằng 1 loại nền khác nhau nhưng không sao ở Tép Cưng Aqua bạn sẽ tìm được hầu hết các loại nền nuôi tép.

90.000550.000